Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار ۱۲ تنی

0f0ce3_webbing-sling-12-ton-1-m_4166b2_10-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱۰متر