Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار ۱ تنی

d58b97_webbing-sling-1-ton-5-meter_aba520_5-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۸متر