Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار ۳ تنی

f9cc33_webbing-sling-3-ton-7-meter_5ca298_8-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۳تن، طول ۸متر