Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار ۴ تنی

8fdf12_webbing-sling-4-ton-1-meter_08bba3_1-300x300

 

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۴تن، طول ۸متر