Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

سیم بکسل فولادی/سیم بکسل استیل

2-813x1024 1-813x1024

سیم بکسل

فروش انواع سیم بکسل فولادی در سایز و بافت های مختلف

سیم بکسل استیل با گرید ۳۱۶

سیم بکسل استیل نمره ۱

سیم بکسل استیل نمره ۲

سیم بکسل استیل نمره ۳

سیم بکسل استیل نمره ۴

سیم بکسل استیل نمره ۵

سیم بکسل استیل نمره ۶

سیم بکسل استیل نمره ۸

سیم بکسل استیل نمره ۱۰

سیم بکسل استیل نمره ۱۲

سیم  بکسل استیل نمره ۱۴

سیم بکسل استیل نمره ۱۶

سیم بکسل استیل نمره ۱۸