Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

پرس ساده

Eپرس ساده

 

Simple Press_02ee00_3

پرس سیم بکسل ساده

پرس سیم بکسل یکی ار بهترین و مطمئن ترین راههای دوخت ایتدا و انتهای سیم بکسل است.پرس سیم یکسل به وسیله یک بوش آلومینیومی و دستگاه پرس انجام می شود.پس از بافت سیم بکسل به وسیله یک بوش آلومینیومی انجام میشود.مزیت پرس نسبت یه بست های سیم بکسلی این است که امکان شل یا سفت تر شدن پرس وجود ندارد.

#سیم بکسل#سیم بکسل#سیم بکسل#سیم بکسل#سیم بکسل#