Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

تسمه حمل بار ۱۲ تنی

تسمه حمل بار ۱۲ تنی

0f0ce3_webbing-sling-12-ton-1-m_4166b2_10-300x300

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۲متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۳متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۴متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۵متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۶متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۷متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۸متر

تسمه حمل و فیکس بار، ظرفیت ۱تن، طول ۱۰متر